Poliklinika Váš lekár

Predstavenie odborníka: MUDr. Ivan Varga, PhD., kardiológ

MUDr. Ivan Varga, PhD. absolvoval štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde ukončil aj postgraduálne štúdium s dizertačnou prácou s názvom Charakteristiky pacientov s akútnym srdcovým zlyhávaním na Slovensku.

Lekársku prax začal na III. internej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu z kardiológie však dosiahol počas práce v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, kde roky pôsobil na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca pod vedením doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc. Neskôr sa sústredil na ambulantnú prácu, svojou expertízou však prispel aj v rámci Oddelenia funkčnej diagnostiky v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. 

Počas svojej praxe kládol dôraz aj na vzdelávanie v zahraničí a absolvoval prezenčné a online kurzy v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a v Spojených štátoch. Výsledky práce opakovane prezentoval na kardiologických kongresoch a tiež v odborných domácich alebo zahraničných časopisoch.

Pán doktor, prečo ste sa rozhodli pridať do tímu Polikliniky Váš Lekár?

Rozhodol som sa, pretože ma zaujal koncept preventívnej medicíny – a to aj v rámci kardiológie. Mám pocit, že kvalitnou prevenciou vieme zachrániť podstatne viac životov ako liečbou neskorších štádií ochorení v nemocniciach. Prevencia by mala byť prvý krok.

S akými ochoreniami a problémami pacienti najčastejšie prichádzajú za kardiológom?

Ku kardiológovi častejšie prichádzajú komplikovanejšie stavy alebo rozvinutejšie ochorenia, či už ide o artériovú hypertenziu (vysoký krvný tlak), fibriláciu predsiení (jedna z najčastejších arytmií) alebo rôzne formy ischemickej choroby srdca.

Ku kardiológovi ľudia opätovne prichádzajú aj po prepustení z nemocnice – napríklad po prekonaní infarktu myokardu alebo po výkonoch na srdcových cievach – či už ide o angioplastiku („balónkovanie“ ciev) alebo bypassovú operáciu. Toto je asi najčastejšie spektrum problémov, najmä vo vyššom veku.

U mladých ľudí prevažujú ťažkosti v dôsledku nezdravého životného štýlu – obezita, nedostatok pohybu, poruchy rytmu spôsobené stresom, fajčením, pitím energizujúcich nápojov a podobne. Pridali sa tiež komplikácie po prekonaní ochorenia COVID-19, respektíve po očkovaní proti SARS-CoV-2.

Aké druhy výkonov sa budú vykonávať v kardiologickej ambulancii polikliniky?

Pôjde o štandardné výkony, či už ide o EKG alebo echokardiografické vyšetrenie, potom dlhodobé monitorovanie EKG alebo krvného tlaku. Samozrejme bude dostupné aj ergometrické vyšetrenie. Avšak pridanou hodnotou je okrem prevencie fakt, že pacienti dostanú dostatočný čas na vyšetrenie a konzultáciu svojho stavu s lekárom.

Objednať sa na vyšetrenie k špecialistovi

S akými očakávaniami prichádzate do Polikliniky Váš Lekár?

Prišiel som sem hlavne preto, lebo poliklinika cieli na prevenciu aj v otázke zdravej stravy a zdravého životného štýlu. Oslovilo ma to, pretože v rámci svojej kardiologickej ambulantnej praxe sa snažím klásť aj dôraz na výživu a výživové doplnky – a toto by som chcel konkrétnym spôsobom uplatniť v liečbe našich klientov. Upevniť ich zdravie, aby sa nestali pacientami.

Sú nejaké vitamíny, na ktorých hladinu je potrebné hľadieť počas bežného života?

Aj štúdie potvrdzujú pozitívny vplyv vitamínov, len v kardiologickej praxi to ešte nie je úplne zažité. Ale momentálne prebieha veľká osveta v prípade vitamínu D, môžeme tiež sledovať hladiny a využívať potenciál koenzýmu Q10.

Sú však aj ďalšie vitamíny a minerály, ktoré je dobré monitorovať – napríklad hladinu horčíka a draslíka v bunkách. U ľudí, ktorí majú nedostatok týchto minerálov, môžu vznikať napríklad častejšie rôzne arytmie.

Ak by ste mali svojim potenciálnym klientom a pacientom niečo odkázať, čo by to bolo?

Že sa na nich tešíme. A možno by som im chcel pripomenúť, že je potrebné, aby aj oni aktívne pristupovali k svojmu zdraviu. Bez nich to žiadny lekár, ani sestra, ani chirurg nedajú. My do ich zdravotného stavu môžeme zasiahnuť, ale pokiaľ klient a pacient nebude spolupracovať, ten stav sa opäť vráti.

Aj kardiológ MUDr. Ivan Varga, PhD. je súčasťou odborného tímu Polikliniky Váš Lekár. Viac informácií o chode kardiologickej ambulancie sa dozviete na tomto linku.

Vyšetrenia, ktoré môžete podstúpiť v našej kardiologickej ambulancii

  • Komplexné klinické vyšetrenie (vrátane oxymetrie)
  • Realizácia a vyhodnotenie 12-zvodového EKG
  • Echokardiografické vyšetrenie (ultrazvuk srdca)
  • Holterové monitorovanie EKG (24-72 hodín)
  • Holterové monitorovanie tlaku krvi (24 hodín)
  • Záťažové vyšetrenie srdca – bicyklová ergometria
  • Detekcia rizikových faktorov a sledovanie chronických stavov
  • Usmernenia v oblasti zdravého životného štýlu a výživových doplnkov

Ostaňte s nami v kontakte a o službách Polikliniky Váš Lekár sa dozviete medzi prvými.